Studie

På studielinjen lægger vi vægt på et udviklende studiemiljø. Vi har fokus på lysten til at lære og på hvordan hver enkelt elev lærer bedst.

Det er studielinjen, der varetager dansk-, matematik- og engelskundervisningen for alle elever på Østergård. Alle elever vil derfor komme i kontakt med linjen, dog på forskellige måder.

Hvis du går på studielinjen på fuld tid, betyder det, at du går på ”Prøveholdet”, og har mulighed for at aflægge prøve i et eller flere af de før nævnte fag eller måske endda i naturfag, historie eller andre udtræksfag.

Hvis du går på en af Østergårds andre linjer, så kommer du i kontakt med studielinjen på ”Hverdagsholdene”, som er små hold på max. 15 elever, som 2 gange om ugen trækkes ud af deres egen linje, og får vedligeholdende undervisning i dansk og matematik. På disse små hold er der god mulighed for at differentiere og møde eleverne på deres specifikke faglige niveau. Eleverne på hverdagsholdene er fritaget fra prøve.

På hverdagsholdene varetages den vedligeholdende undervisning i dansk og matematik. Her arbejder vi differentieret på små hold, med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Enkelte elever gør vi klar til at fortsætte på prøveholdet det følgende år, i et eller flere fag. I disse tilfælde er det vigtigt, at der fra elevens side er et ønske, og en nysgerrighed i forhold til at tilegne sig viden.

Prøveholdet

Formålet med prøveholdet er, at undervisningen opleves som interessant og meningsfyldt – den skal kunne bruges til noget, såvel i praksis som i forbindelse med en fremtidig uddannelse. Undervisningen skal tilbyde en forståelsesramme i hverdagen, og fremme elevens faglige og personlige robusthed.

Det faglige mål er, at eleverne får det bedst mulige udgangspunkt for at gå til prøve i enten FP9 eller FP10 i matematik og dansk, samt evt. i andre fag indenfor rammen af 9 klasses afgangsprøver.

Vores udgangspunkt er, at vi møder eleverne, hvor de er, og med udgangspunkt i dette udvikler den enkelte elevs personlige og faglige robusthed. Vi kører generelt undervisning på små hold, og vi understøtter en kultur, hvor det er tilladt at fejle og modtage feedback, da dette er grundelementet i elevernes læringsproces.

Når vi vurderer på, om en elev med fordel kan gå på studielinjens prøvehold, lægger vi vægt på, om det vurderes, at eleven inden prøveperioden i maj/juni kan bringes i en position, hvor det at gå til prøve giver mening. Dette vil i de fleste tilfælde sige, at eleven kan bestå, og at oplevelsen ikke bliver traumatisk. Dette vil også sige, at almindelig prøve, stress og forventningspres er en del af processen af det at gå på prøveholdet. Det forventes, at eleven er undervisningsparat, herunder motiveret og mødestabil. Der foretages inden efterårsferien en vurdering af, om eleven er velplaceret på prøveholdet, og der må forventes en løbende vurdering af prøvepotentialet.

Matematik på Prøveholdet

Matematikken er overalt i vores hverdag. Derfor skal vi ikke lave matematik for matematikken skyld, men fordi den hjælper os i hverdagen, både konkret (f.eks. penge) og forståelsesmæssig. (F.eks. algebra og programmering)

  • Matematikken skal italesættes og relateres til hverdags problemstillinger gennem dialog
  • Matematik skal give mening og kunne anvendes som forklaringsmodel
  • Matematik skal betragtes som et sprog og en begrebsverden
  • Matematik skal forstås, kunne forklares og anvendes
  • Matematiske løsningsstrategier skal italesættes

Dansk på Prøveholdet

I danskundervisningen arbejder vi målrettet frem imod, at eleverne bliver i stand til at gennemføre en afgangsprøve. Da vi arbejder med mindre hold, er det muligt at møde eleverne i øjenhøjde, og i vid udstrækning differentiere undervisningen. Vi gør meget ud af at skabe tryghed i undervisningen, da det er en af de vigtigste forudsætninger for, at der finder en læring sted. Træningen frem mod den mundtlige prøve vil foregå løbende, i forbindelse med den daglige undervisning, og indenfor forskellige fordybelsesområder. Der arbejdes frem mod at skulle til afgangsprøve i prøveform B.

For at undervisningen skal give mening for eleven, er det vigtigt, at denne kan relatere til eget liv og situation, og ideelt set skal undervisningen give eleven lyst til fortsat læsning og læring, også efter opholdet på Efterskolen Østergård.