Anti-mobbepolitik på Efterskolen Østergård

Alle har et medansvar for trivslen og det sociale miljø på skolen. Vi arbejder derfor for en mobbefri skole. Ingen form for mobning kan accepteres.

Vores definition af mobning

Mobning er en eller flere individers systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er “tvunget” til at opholde sig. Mobning er gentagne bevidste handlinger – fysiske/psykiske såvel som verbale/nonverbale – rettet mod enkeltpersoner, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: man kalder det ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås.

Anti-mobbepolitik

Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette ved at henvende sig til skolens lærere. Bliver en elev mobbet, afvikler kontaktlærerne personlige samtaler med de involverede. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. Skolen tager også kontakt til de involverede forældre, og vi udarbejder en plan for elevernes fremadrettede omgang med hinanden.

Forebyggende indsats mod mobning

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger. Allerede i forbindelse med vores introuge ved skoleårets start arbejdes der målrettet med elevernes indbyrdes sociale relationer, og Østergårds regler for god opførsel ridses tydeligt op. I løbet af skoleåret arbejdes der kontinuerligt videre med antimobning, sociale relationer, adfærd og Østergårds sociale spilleregler, både i medarbejdernes daglige kontakt med eleverne, og i forbindelse med undervisningen. Der er især fokus på emnet i forbindelse med undervisningen i ”Liv og Lær”, fordi selve formålet med disse tre ugentlige timer er at fremme elevernes personlige og sociale færdigheder. Fællesskabsfølelsen trænes og styrkes, og eleverne lærer at benytte deres færdigheder i samspil med andre.

Skulle det alligevel ske

Hvis en elev bliver mobbet, er lærerne på skolen forpligtede til at gribe ind. Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning på skolen, er det vigtigt, at man tager kontakt til skolens lærere, så problemets omfang kan afdækkes.